Privacybeleid

Haverkate Advies voor Kind & Gezin hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Haverkate Advies voor Kind & Gezin houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

* Je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring;

* Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

* Vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;

* Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is;

* Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

* Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Haverkate Advies voor Kind & Gezin zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Persoonsgegevens van cliënten worden door Haverkate Advies voor Kind & Gezin verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

* Administratieve doeleinde;

* Het uitvoering geven aan de behandelovereenkomst.

Reden voor deze persoonsgegevens is de behandelovereenkomst op grond van de verwijzing van een arts of de beschikking van een gemeente of gecertificeerde instelling.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Haverkate Advies voor Kind & Gezin persoonsgegevens van je vragen: Naam en adres, telefoonnummers en mailadressen, geslacht en geboortedatum, gegevens over gezondheid, BSN, naam kinderdagverblijf/peuterspeelzaal/onderwijs.

Jouw persoonsgegevens worden door Haverkate Advies voor Kind & Gezin opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst en daarna minimaal 15 jaar.